บริษัทก่อสร้างมีใครบ้างที่ให้บริการเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง


บริษัทก่อสร้างมีใครบ้างที่ให้บริการเกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง

บริษัทก่อสร้าง เป็นบริษัทที่ให้บริการรับสร้างบ้านและก่อสร้างอาคารซึ่งแต่ละแห่งมีจุดแข็งและบริการที่แตกต่างกัน มีทั้งบริษัทที่เชื่อถือได้ และบริษัทที่ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้นใครก็ตามที่ต้องการสร้างบ้านโดยใช้บริการของบริษัทต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนว่าทีมงานมีความชำนาญในสายอาชีพของตนเองหรือไม่ และมีใครที่ข้องเกี่ยวกับการทำงานก่อสร้าง ในบทความนี้จะมาพาให้ทุกคนได้รู้จักว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องในงานก่อสร้างนี้บ้าง 

บริษัทก่อสร้าง กับคนที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้าง 

โดยปกติทั่วไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในรูปแบบบริษัทก่อสร้าง สามารถแบ่งได้ 3 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีการประสานงานร่วมกัน มีหน้าที่ที่ชัดเจนและเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยประสบการณ์หลายสิบปี ทำให้ได้งานที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถพูดถึงถึงหน้าที่การทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างของ บริษัทก่อสร้าง ได้ดังนี้ 

  • ผู้รับเหมา คือ บุคคลที่ทำงานตามสัญญาในเอกสารการว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นขอบข่ายงาน แบบฟอร์ม รายการต่าง ๆ ระยะเวลาก่อสร้าง งบประมาณ เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีประมาณการเรื่องราคาเพื่อให้ผู้เป็นเจ้าของได้ตัดสินใจว่าจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่ 
  • นักออกแบบคือวิศวกรและสถาปนิกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการตีความข้อกำหนดของเจ้าของให้เหมาะสมกับรายการที่กำหนด ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของเจ้าของ หน้าที่หลัก ได้แก่ 

– ออกแบบและคำนวณทางเลือกอื่น เช่น กำหนดเวลาก่อสร้าง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบให้ตรงกับเวลาที่เจ้าของกำหนด และทำรูปแบบก่อสร้างบ้านหรืออาคาร 

– ตรวจสอบงานตามความเหมาะสมเป็นระยะ 

– เช็ครายละเอียดการก่อสร้าง 

– ประมาณการราคาก่อสร้างให้เจ้าของตัดสินใจ 

– เป็นที่ปรึกษาหากมีปัญหาระหว่างการก่อสร้าง 

– พิจารณาคำขอใช้วัสดุของผู้รับเหมา 

  • เจ้าของ คือคนที่ทำให้โครงการหรืองานเกิดขึ้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาและนักออกแบบ หน้าที่หลัก ได้แก่ 

– รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยรวมและกำหนดเวลาของงานหลักในโครงการว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อใด 

– รับผิดชอบมอบหมายงานและรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับโครงการ ตัวอย่างคือ ปริมาณน้ำมันดิบที่กลั่นต่อวัน ปริมาณลวดเหล็กที่จะผลิต ปริมาตรของก๊าซต่อหนึ่งชั่วโมงที่ส่งตามท่อ 

– กำหนดโครงการที่จะเข้าร่วม ตัวอย่างคือการตรวจสอบรายละเอียดงานอย่างเป็นระบบ 

จากบทความจะเห็นได้ว่า ใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของ บริษัทก่อสร้าง เมื่อเป็นบริษัท ต้องมีผลงานที่สร้างความประทับใจโดยทีมงานที่เชี่ยวชาญในอาชีพของตนเอง แต่ละประเภทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามที่กล่าวมานี้จะมีการแบ่งงานที่ชัดเจน การทำงานจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูง